Instrumentenverhuur

Instrumentenverhuur

Om iedereen die dat wil de kans te bieden te starten met een instrument, hebben wij meer dan 75 instrumenten ter beschikking van onze leerlingen.
Speciaal voor jonge kinderen zijn er bovendien instrumenten in kleine maten beschikbaar.

Instrumentarium:
accordeon - cello - dwarsfluit - gitaar - klarinet - saxofoon - trompet- viool

Huurprijs: €120 per schooljaarREGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN

Artikel 1
Jeugdmuziekschool Jan Niklaasstichting vzw - verder verhuurder genoemd – verhuurt muziekinstrumenten aan ingeschreven leerlingen conform de voorwaardenbepaald in dit reglement.

Artikel 2
Een instrument – met uitzondering van de kinderinstrumenten – kan maximaal voor de duur van twee schooljaren gehuurd worden (einde schooljaar = 31 mei).Uitzonderingen hierop kunnen enkel mits toestemming van de directeur. Kinderinstrumenten kunnen gehuurd worden tot de leerling het instrument ontgroeid is. De leerkracht van de leerling bepaalt, in samenspraak met de directeur, wanneer dit het geval is.

Artikel 3
Bij aanvragen voor eenzelfde instrument voor dezelfde periode wordt de eerstingediende aanvraag bij voorkeur ingewilligd.

Artikel 4
De verhuurder behoudt zich het recht voor een aanvraag tot huur te weigeren.

Artikel 5
De huurprijs van een instrument bedraagt jaarlijks 120 euro, te betalen bij de aanvang van de huurperiode. Het betaalde huurgeld is niet terug vorderbaar, zelfs niet gedeeltelijk.

Artikel 6
Tijdens de duur van de huur mag de huurder het instrument onder geen enkele voorwaarde uitlenen, verhuren of in gebruik geven aan derden.

Artikel 7
Het instrument mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan voorde studie en/of muziekuitvoeringen in het kader van het programma van de Jeugdmuziekschool, behoudens met expliciete en schriftelijke toestemming van de directeur.

Artikel 8
De huurder is verplicht het instrument goed te behandelen en te onderhouden. Hij dient hiertoe strikt de richtlijnen op te volgen van de verhuurder voor het gehuurde muziekinstrument. Bij beschadiging of defect van het instrument dient de huurder de herstelling te laten uitvoeren op eigen kosten bij een gespecialiseerd vakman. De huurder is tevens aansprakelijk voor het behoud van het gehuurde instrument. In geval van onherstelbare beschadiging, diefstal of verlies wordt de waarde van het instrument bepaald door een gespecialiseerd vakman en betaalt de huurder het geraamde bedrag aan de Jeugdmuziekschool Jan-Niklaasstichting. De huurder wordt aangeraden hiervoor een verzekering af te sluiten. De directeur kan te allen tijde vragen het instrument te bezichtigen.

Artikel 9
Wanneer het einde van de lopende huurtermijn in zicht is, zal de huurder tijdig op de hoogte gebracht worden van de datum van de effectieve beëindiging en van de data en locatie waarop het instrument dient terugbezorgd te worden aan de verhuurder. De huurder kan evenwel ten allen tijde de afgesloten overeenkomst voor de huur van een instrument beëindigen. In dit geval dient de huurder tevens zelf contact op te nemen met de verhuurder persoonlijk, teneinde een afspraak voor het indienen van het instrument te maken via janniklaasstichting@gmail.com of 02/3810899. Het betaalde huurgeld is niet terug vorderbaar, zelfs niet gedeeltelijk. Indien de huurder de studies aan de Jeugdmuziekschool voor het vak waarvoor hij een instrument gehuurd heeft, stopzet in de loop van het schooljaar of voor het einde van de lopende huurtermijn, dient hij het gehuurde instrument onmiddellijk en zonder dat hij hierom verzocht wordt, in te leveren bij de verhuurder (na afspraak).

Artikel 10
Indien de huurder een bepaling van dit reglement niet naleeft, kan de verhuurder de afgesloten huur onmiddellijk schriftelijk verbreken en het instrument terugvorderen.

Artikel 11
Bij de teruggave van het gehuurde instrument, wordt dit onmiddellijk bij ontvangst nagekeken en getest door de directeur en de vakleraar. Indien de directeur of vakleraar oordeelt dat het instrument niet in orde is, dient de huurder het (opnieuw) op eigen kosten te laten herstellen. Er wordt meteen een nieuwe datum voor teruggave en nazicht door de verhuurder afgesproken.

Artikel 12
Onderhavig reglement voor het huren van instrumenten wordt aan iedere ‘overeenkomst voor instrumentenverhuur’ gehecht om er integraal deel van uit te maken.